‘Het Kwatrijn’ is eigendom van:

Ecostable BV
Contactpersoon: Henk Antonnisen
Email: antonissenadvies@gmail.com

Staatssecretaris Sharon Dijksma opent de Kwatrijns
Staatssecretaris Sharon Dijksma opent de Kwatrijns

Jongslede 27 mei 2015 werd door staatsecretaris Sharon Dijksma de nieuwe Kwatrijnstal van Sjaak en Suzanne Sprangers feestelijk geopend.

Hierbij werd door haar de wens uitgesproken om in 2016 nog meer koeien circa 10% meer koeien in de wei te hebben dan momenteel het geval is.

Afgelopen winter is een nieuwe stal gebouwd: een 'kwatrijnstal'. Die combineert welzijn voor het vee met een zeer lage milieubelasting. Door de grote oppervlakte van de stal is de bovenbouw gemaakt uit vier kappen met de nok in het midden. De korte kanten liggen op het zuiden. Daar worden op termijn zonnepanelen geplaatst.

De stal is zeer open en fris. Het is een 0 + 4 + 0 rijige stal. Met de voergangen aan de buitenzijde dus. De koeien staan achter een voerbuis. De ligboxenrijen kennen al na negen boxen een doorsteek. De stal kent ook geen dode hoeken. Zo kunnen koeien altijd wegkomen.

De boxen in de ligeilanden zijn gevuld met gesneden stro. Het ziet er nu nog wat rommelig uit omdat de koeien nog maar net in deze stal verblijven. De ligboxbedekking moet zich nog 'zetten'.

De voorraad van gesneden stro wordt via een vijzel en valpijpen in de boxen gebracht.

De loopvloer bevat sleuven die de urine afvoeren naar de gaten. Op deze manier worden urine en mest nagenoeg direct van elkaar gescheiden.

De put onder de vloer waar de koeien lopen is maar 50 centimeter diep. Aan het eind van de stal is een 2,80 meter diepe put waar de urine wordt opgeslagen. De mest met stro komt in de grup met meenemers. Deze zit tussen de koeien en de jongveeruimte in. De vaste mest komt in de mestopslag. Deze is ook onder dak geplaatst.

De speciaal ontwikkelde JOZ-mestrobot schuift de mest met stro van de loopvloeren automatisch weg. Door het scheiden van de mest is een ammoniakuitstoot van slechts 4,6 kilo per dierplaats per jaar berekend.

Sjaak (55) en Suzanne (54) Sprangers houden op hun biologische bedrijf 70 Jerseykoeien en 25 stuks jongvee op 90 hectare zandgrond. Hiervan is ruim 70 ha in gebruik van Natuurmonumenten die het Kwatrijnproject altijd van harte heeft ondersteund. De koeien geven gemiddeld 5.000 kilo melk per jaar met 6 procent vet en 4 procent eiwit.

Verschillende media hebben aandacht besteed aan de opening van deze speciale stal. Zie onderstaande fragmenten van Omroep Brabant, Nieuwe Oogst en Radio 1.

 

Beluister hier fragmenten van het Radio1 interview met Sharon Dijksma.
fragement 1, fragment 2 en fragment 3

Uitnodiging voor opening op 28 mei 2015
Uitnodiging voor opening op 28 mei 2015

Uitnodiging voor opening op 28 mei 2015

Kaatheuvel, vrijdag 15 mei 2015

Geachte boeren, burgers en buitenlui,

U bent allen welkom op donderdag 28 mei tussen 11.00 uur -1600 uur aan de Plantloonseweg in Kaatsheuvel

Opening van de eerste Kwatrijnstal van Sjaak en Suzanne Sprangers in Kaatsheuvel.

De Kwatrijn is een innovatieve in het landschap ingepaste melkveestal welke is gebouw met ISD subsidie.
Het houderijconcept biedt een hoog niveau van dierenwelzijn, lage ammoniakemissies en veel maatschappelijk draagvlak. De stal heeft een unieke vloer die urine en vaste mest gescheiden afvoert. Dit vermindert de emissie van ammoniak fors en verbetert de biodiversiteit. Door de open opzet en unieke dakvorm past de stal goed in het landschap. Passanten krijgen zicht op wat er binnen gebeurt. Het dak van de stal is zo ontworpen dat een optimale zonne-energieproductie haalbaar is voor en het bedrijf en daarnaast 15 huishoudens in Kaatsheuvel. In fase 2 gaat deze realisatie van start samen met de lokale energie-coöperatie. De biologisch gehouden 70 Jersey-koeien grazen voor een groot deel van het jaar op gronden van Natuurmonumenten. De melk wordt verwerkt tot biologisch ijs en kaas. De stal is de afgelopen jaren in samenwerking met aantal bedrijven en o.a. Wageningen Universiteit ontwikkeld. Verschillende innovaties zijn en worden in de bedrijfsvoering ingepast.

O.a. zijn te zien de speciaal voor deze stal ontwikkelde mestrobot, het buizensysteem voor stro-verdeling en de innovatieve vrijligboxen dik ingestrooid met stro. Verder wordt de GreenDuo gedemonstreerd. Met deze machine wordt dunne mest uit de Kwatrijnstal bovengrondse NH3 arm aangewend. Ook is er een filmcarrousel te zien met diverse korte impressies op het gebied van duurzaamheid en rendabel melken.

Sjaak Sprangers kiest voor diervriendelijk melken met veel beweiding en een extra toegevoegde waarde op de melk waardoor schaalvergroting overbodig is.

De stal is ontwikkeld door een consortium van Aannemersbedrijf Van de Sande BV uit Lage Mierde, Swaans Beton uit Heeze, JOZ BV uit Westwoud en Antonissen Agrarisch Advies (AAA) uit Leende.
De Kwatrijn stal is gebouwd met ISD subsidie. De innovaties  en vergunningen tot stand gekomen met steun van het ministerie van EZ (SBIR-subsidie), Provincie Noord-Brabant, Streeknetwerk het Groene Woud, het LIB , de gemeente Kaatsheuvel, Natuurmonumenten en en nog vele anderen.


U bent van harte welkom

Bouw eerste Kwatrijnstal gestart
Bouw eerste Kwatrijnstal gestart

De bouw van de eerste Kwatrijnstal is dinsdag 14/10/2014 gestart op een weiland in Kaatsheuvel, dat pal tegen het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen ligt. De bouw op de kwetsbare plek werd mogelijk door de combinatie van een aantal innovaties in stallenbouw.

De Kwatrijnstal is ontwikkeld voor bedrijven dichtbij kwetsbare natuur, waar geen ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderij zijn. De biologische veehouder Sjaak Sprangers nam ruim vier jaar geleden het initiatief voor de ontwikkeling van de stal.

Duingebied
De bouw duurde onder andere zo lang vanwege bezwaren van de Brabantse Milieufederatie.
Sprangers weidt zijn vee voor een groot deel op grond van Natuurmonumenten. Zijn huiskavel grenst aan het duingebied en ook andere percelen liggen daar tegenaan of zelfs erin.

De Kwatrijnstal bevat diverse innovaties. Een speciale vloer scheidt de urine van de vaste mest. Het melken gebeurt in een verplaatsbaar melksysteem dat op zonne-energie kan draaien.

Gelede dakvorm
De stal kent een transparante constructie met een gelede dakvorm die het mogelijk maakt om grotere stallen goed in te passen in het landschap. De koeien hebben in de stal 50 procent meer loop- en ligruimte dan in een gangbare stal. De ligeilanden hebben een strobed.

Tussentijds controlebezoek Ministerie
Tussentijds controlebezoek Ministerie

Onlangs, op dinsdag 15 april 2014, werd door het Programmacoördinator SBIR (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)  Jack Monnereau en Marja Peperkamp (adviseur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een controlebezoek gebracht.

In deze bijeenkomst werd de laatste stand van zaken besproken en uitgebreid toegelicht door de aanwezige partijen. Hierbij werd geconcludeerd dat de doelstellingen op schema zitten en dat een volgend bezoek op korte termijn ingepland kan gaan worden.

Agro Food Event
Agro Food Event

21/1/2014 Kwatrijn als voorbeeld optimale innovatie !

De provincie Noord-Brabant heeft in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
het AgroFood Programma opgesteld. De ambitie van het programma Innovatie Agrofood 2020 is Brabant de slimste en duurzaamste agrofoodregio van Europa te maken. Op 21 januari 2014 vond de startbijeenkomst plaats.
Op agrarisch en foodgebied heeft Brabant veel in huis. Op weinig plaatsen in de wereld is de hele keten van ‘grond tot mond’ zo compact vertegenwoordigd. Het samenspel tussen de ondernemers in de keten heeft Brabant op voorsprong gezet.

Het innovatieprogramma is opgesteld in nauwe samenwerking met tal van partnerorganisaties. Samen zijn vijf hoofdthema’s vastgesteld:
• Klantwaarde: De uitdaging is om slim in te spelen op de steeds hogere wensen en eisen van de consument en meerwaarde te creëren.
• Gezondheid en voeding: Het ontwikkelen van gezonde en verantwoorde voedingsproducten biedt grote kansen voor de agrofoodsector.
• Duurzame technologie: Door de samenwerking tussen hightechbedrijven en agrofoodbedrijven komen nieuwe producten en productieprocessen tot stand.
• Biobased Economy: Alle elementen uit het productieproces worden benut waardoor nieuwe producten ontstaan.
• Ondernemen in lokale netwerken: Agrarisch ondernemen door te investeren in nieuwe samenwerkingsrelaties met de directe omgeving.
Het Kwatrijnproject is gekozen omdat aan alle hoofdthema`s van innovatie wordt voldaan.

 

 

Voederbomen op bedrijf Sprangers
Voederbomen op bedrijf Sprangers

januari 2013. Op 5 februari wordt op het melkveebedrijf van Sjaak Sprangers begonnen met de aanplant van voederbomen (o.a. hazelaar, wilg, veldesdoorn, winterlinde en haagbeuk). Het blad van deze bomen bevat veel mineralen en gezonde stoffen voor de koeien. Daarnaast bieden de bomen beschutting tegen zon en wind. Dit is een project van het Praktijknetwerk Voederbomen en Multifunctioneel Landgebruik (www.voederbomen.nl). Sjaak Sprangers doet mee omdat het goed past bij het Kwatrijnconcept. Volgend jaar zal bij Sjaak de eerste Kwatrijnstal gebouwd gaan worden. De voederbomen staan er dan alvast!

Uitreiking SBIR cheques door Staatssecretaris EZ
Uitreiking SBIR cheques door Staatssecretaris EZ

3/6/2013 Op maandag 3 juni heeft de Staatssecretaris van Economische zaken, mevrouw Sharon Dijksma, de winnaars de Small Business Innovation and Research (SBIR) ronde "Duurzame stallen in het landschap" op het ministerie van Economische zaken in Den Haag een cheque uitgereikt.

Kwatrijn, de melkveestal van de toekomst, was daarbij een van de drie gehonoreerde innovaties.

In het project Kwatrijn (www.hetkwatrijn.nl) maakt een groep van ondernemers deel uit van het consortium dat met veel inzet en innovativiteit deze prijs verdiend heeft.
Swaans Beton is in dit project ontwikkelaar van de nieuwe Kwatrijnvloer welke enkele bijzondere en revolutionaire nieuwe ontwikkelingen in zich heeft.

De andere consortiumpartners welke betrokken waren bij de totstandkoming van dit project zijn:
JOZ BV, uit Westwoud (ontwikkelaar mestafvoersysteem)
Van de Sande Aannemersbedrijf uit Lage Mierde (ontwikkelaar bijzondere mestput)
Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw uit Amsterdam (ontwikkelaar landschappelijke inpassing)
Antonissen Agrarisch Advies (AAA) uit Leende (advies en projectcoordinator)

Verder zijn diverse instanties nauw betrokken bij het project Kwatrijn te weten:
Wageningen UR Livestock Research ( Bram Bos en Rob van Winden)
ZLTO `s Hertogenbosch
SCX Solar uit Someren
Universiteit Utrecht (veterinaire faculteit)
Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO)

De eerste pilotstal zal worden gebouwd bij melkveehouder Sjaak Sprangers in Kaatsheuvel.

Planontwikkeling pilotstal in volle gang
Planontwikkeling pilotstal in volle gang

23/1/2013 Sjaak Sprangers heeft onlangs, in december 2012,  zijn subsidie voor de bouw van een Integraal Duurzame Stal toegewezen gekregen. Dit is een belangrijke stap in de realisering van de eerste Kwatrijnstal van Nederland. Ook de bestemmingsplanprocedure en de vergunningaanvragen zijn opgestart. De provincie en de gemeente, maar ook omwonenden en Vereniging Natuurmonumenten werken constructief mee. Als de SBIR-aanvraag wordt toegewezen, staat niets de bouw meer in de weg.

Kwatrijn klaar voor de volgende ronde
Kwatrijn klaar voor de volgende ronde

Het Kwatrijnconsortium heeft op 4 december 2012 haar projectplan ingediend bij het Agentschap NL. De resultaten van de haalbaarheidsstudie hebben uitgewezen dat het Kwatrijnconcept goede marktkansen heeft. Uit de economische doorrekening kwam naar voren dat de (aanvankelijke) meerkosten voor de bouw zich terugverdienen in extra opbrengsten door een langere levensduur van de koeien en minder kosten voor opfok van jongvee, de dierenarts en mestafzet. In fase 2 moet een aantal technische innovaties verder doorontwikkeld en marktklaar gemaakt worden.

> Download samenvatting haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsonderzoek in beslissende fase
Haalbaarheidsonderzoek in beslissende fase

Begin 2012 zijn door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie middelen toegekend voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de Kwatrijnstal. Dit in het kader van de SBIRregeling voor 'integrale stal- en houderijsystemen in het landschap'. Uit 50 aanvragen is het voorstel van het Kwatrijnconsortium uitgekozen als één van de tien prijswinnaars. Het Kwatrijn is een concept om melkvee te houden met een hoge graad van dierenwelzijn, zeer lage emissies van ammoniak en broeikasgassen en energieneutraliteit. Eerder was door het consortium al een onderzoek uitgevoerd naar de technische en economische haalbaarheid. Daaruit is gebleken dat de Kwatrijnstal goede kansen heeft in de markt. In deze SBIR-ronde wordt extra gekeken naar de inpassing in het landschap en worden de technische en economische aspecten verder uitgewerkt. Ook wordt bijzondere aandacht besteed aan de communicatie en de publieksparticipatie rond de introductie van dit innovatieve stalconcept. In september moet het haalbaarheidsonderzoek zijn afgerond.

> Download projectplan

Bezoek Knapen aan bedrijf Sjaak Sprangers
Bezoek Knapen aan bedrijf Sjaak Sprangers

14/6/2012 Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken bracht donderdag 14 juni 2012 een werkbezoek aan de provincie Noord-Brabant. Samen met gedeputeerde Bert Pauli, enkele Statenleden en vertegenwoordigers van de Duinboeren had hij een weidelunch op het bedrijf van Sjaak Sprangers, waar de eerste Kwatrijnstal moet komen. De ontwikkeling van de Kwatrijnstal past goed binnen het Europese programma voor Boeren en Biodiversiteit. Dat programma bevordert duurzaam ondernemen onder boeren. Ben Knapen suggereerde om te kijken of je extra waarde aan het product (melk) kunt toevoegen door de bijzondere kwaliteit regionaal te vermarkten (bijvoorbeeld duinmelk of duinijs).

Geslaagde meedenkbijeenkomst
Geslaagde meedenkbijeenkomst

14/6/2012 In het kader van de publieksparticipatie is op 14 juni 2012 een meedenkbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (LTO, Duinboeren, Natuurmonumenten, IVN). Met de deelnemers is een bezoek gebracht aan de beoogde locatie van de eerste Kwatrijnstal aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen. Landschapsarchitect Pieter Veen van Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw presenteerde eerste schetsen voor de stal en de landschappelijke inpassing. Over het algemeen was er veel enthousiasme voor de plannen. "Op zo'n bedrijf werk je voor je plezier", was de reactie van een collega-agrariër. De voorstellen voor aanleg van een houtwal en een poel bleken prima aan te sluiten op de plannen van Natuurmonumenten. Vragen waren er nog over de ontsluiting en de bouwhoogte. Deze worden meegenomen in de verdere planuitwerking.

 

> Download programma meedenkbijeenkomst

Bezoek staatssecretaris Atsma aan Swaans Beton
Bezoek staatssecretaris Atsma aan Swaans Beton

21/5/2012 Staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu bracht op 21 mei 2012 een bedrijfsbezoek aan Swaans Beton om zich te laten informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van emissie reducerende stalvloersystemen. Directeur John Swaans presenteerde de nieuwe Patent Comfort Vloer G6. Dit vloersysteem, kan een voorloper zijn voor de nog te ontwikkelen stalvloer in de Kwatrijnstal.

De G6 vloer is uniek omdat de urine van de koe direct wordt afgevoerd. De vaste mest wordt door een mestrobot, ontwikkeld door consortiumpartner JOZ, apart afgeschoven. Peter Groot-Koerkamp, professor aan de WUR, gaf aan dat gescheiden opvang van urine en vaste mest veel voordelen biedt voor de verwerking van meststoffen en aansluit op een grote marktbehoefte. Voor meer info kijk op de site van Swaans Beton